Cheat Codes

Aggressive Inline
Credits: Code Master
(743 Cheats)
(3090 Hits)
Shane Yost Codes
#
Title
Code
Max Stats Codes
1
Max Jump
2A13203A 07030700
2A1B203A 42C80000
2
Max Speed
2A07203A 07030701
2A0F203A 42C80000
3
Max Spin
2A0B203A 07030702
2AF3203A 42C80000
4
Max Grind
2AFF203A 07030703
2AE7203A 42C80000
5
Max Manual
2AE3203A 07030704
2AEB203A 42C80000
6
Max Fakie
2AD7203A 07030705
2ADF203A 42C80000
7
Max Wallride
2ADB203A 07030706
2AC3203A 42C80000
Max Current Points Codes
8
Tutorial
2ACF203B 000000FF
9
Movie Lot
2A1B203B 000000FF
2A07203B 000000FF
10
Civic Center
2ACF203A 000000FF
2ACB203B 000000FF
11
Industrial
2A3F203B 000000FF
2A3B203B 000000FF
12
Boardwalk
2AAB203B 000000FF
2A97203B 000000FF
13
Cannery
2A77203B 000000FF
2A73203B 000000FF
14
Airfield
2A53203B 000000FF
2A5F203B 000000FF
15
Museum
2AE7203B 000000FF
2AE3203B 000000FF
Max Score Codes
16
Movie Lot
2AF7203B 05F5E0FF
17
Civic Center
2ABB203B 05F5E0FF
18
Industrial
2A2B203B 05F5E0FF
19
Boardwalk
2A87203B 05F5E0FF
20
Cannery
2A63203B 05F5E0FF
21
Airfield
2A4F203B 05F5E0FF
22
Museum
2AD3203B 05F5E0FF
Have All Loot 1 Codes
23
Movie Lot
1AF531F6 00005353
24
Civic Center
1A4131F6 00008282
25
Industrial
1AD131F6 00005757
26
Boardwalk
1A6531F6 00004C4C
27
Cannery
1A8931F6 00006363
28
Airfield
1AAD31F6 00003B3B
29
Museum
1A1931F6 00008484
Have All Loot 2 Codes
30
Movie Lot
1AF731F6 00000202
31
Civic Center
1A4331F6 00000202
32
Industrial
1AD331F6 00000101
33
Boardwalk
1A6731F6 00000303
34
Cannery
1A8B31F6 00000101
35
Airfield
1AAF31F6 00000101
36
Museum
1A1B31F6 00000101
Misc. Codes
37
Have All Levels
2A67203A 000000FF
38
Have All Keys & Powerups
2A63203A 0000FFFF
39
Have All Special Tricks
2A6B203A FFFFFFFF